Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ các nghị quyết: số 857/NQ-HĐQT ngày 21/11/2018, số 927/NQ-HĐQT ngày 12/4/2019 và số 71a/NQ-HĐQT ngày 13/3/2020 của HĐQT;

Căn cứ Thỏa thuận giải quyết giữa Tổng công ty và Cơ quan Liêm chính, Ngân hàng thế giới;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT tại Phiếu lấy ý kiến số         04/2021/PYK-HĐQT đề ngày 17/3/2021.

Điều 1. Phê duyệt chủ trương tiếp tục thực hiện Chương trình tuân thủ doanh nghiệp của Tổng công ty theo nội dung các nghị quyết HĐQT Tổng công ty đã ban hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

– Giao Ban Điều hành, Ban Chỉ đạo Chương trình tuân thủ doanh nghiệp Tổng công ty phối hợp Tư vấn tuân thủ thực hiện các nội dung để tiếp tục triển khai Chương trình tuân thủ theo đúng kế hoạch đã đề ra.

– Giao Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các công ty thành viên thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Chương trình tuân thủ doanh nghiệp Tổng công ty, phối hợp Tư vấn tuân thủ và HĐQT, Ban Điều hành công ty để tiếp tục triển khai Chương trình tại đơn vị.

Điều 3. Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, thành viên Ban chỉ đạo Chương trình tuân thủ doanh nghiệp, Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các công ty thành viên, Thư ký HĐQT Tổng công ty căn cứ nội dung thực hiện./.