Tổng giám đốc Tổng công ty thông báo về việc triển khai Đường dây nóng (Hotline) theo Chương trình tuân thủ của Ngân hàng Thế giới tại Tổng công ty như sau:

1. Mục đích triển khai Đường dây nóng (Hotline)

Theo quy định của Thỏa thuận giải quyết và Chương trình tuân thủ, việc thiết lập và vận hành Đường dây nóng (Hotline) là một trong những nội dung quan trọng trong việc đánh giá của Ngân hàng Thế giới khi xem xét giải trừ lệnh cấm đối với Tổng công ty và các Công ty thành viên.

Hotline sẽ là kênh tiếp nhận mọi câu hỏi, phản ánh các mối quan ngại của mọi người lao động, CB CNV, các đối tác của Tổng công ty và các Công ty Thành viên đối với các nội dung liên quan đến hoạt động tuân thủ của Tổng công ty và các Công ty thành viên.

Thông qua Hotline, các câu hỏi sẽ được giải đáp; các vấn đề phản ánh sẽ được chuyển tới Giám đốc Tuân thủ, Ban Chỉ đạo Chương trình tuân thủ của Tổng công ty để soát xét, điều tra làm rõ (nếu có).

Mọi thông tin phản ánh qua Hotline sẽ được bảo mật.

2. Phương án tổ chức

  • Triển khai 01 Hotline chung cho Công ty mẹ và các Công ty thành viên theo ba phương tiện:
  • Điện thoại: 024-37473576
  • Thư thông thường: gửi về Giám đốc Tuân thủ hoặc Ban chỉ đạo Chương trình tuân thủ theo địa chỉ của Tổng công ty: tầng 5, VIWASEEN TOWER, số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Các thông tin phản ánh qua Hotline sẽ được nhóm Hotline ghi nhận, báo cáo tới Giám đốc tuân thủ. Giám đốc tuân thủ sẽ phân công để trả lời các câu hỏi, thực hiện rà soát, điều tra (nếu có) đối với các vấn đề phản ánh liên quan đến vi phạm (nếu có) theo Chương trình tuân thủ.

Đối với các vấn đề có liên quan đến các Công ty thành viên, Giám đốc tuân thủ sẽ trao đổi, đề nghị cán bộ phụ trách tuân thủ tại các Công ty thành viên xác minh.

Các hoạt động của Hotline sẽ được Giám đốc Tuân thủ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tới Tư vấn tuân thủ và Ban chỉ đạo Chương trình tuân thủ.

3. Tổ chức thực hiện

Để đảm bảo việc triển khai Hotline đúng yêu cầu của Chương trình tuân thủ và đảm bảo tất cả các cán bộ, CNV, đối tác của Tổng công ty và các Công ty thành viên biết và sử dụng Hotline, Tổng Giám đốc Tổng công ty yêu cầu Người đại diện phần vốn; Giám đốc các Công ty thành viên; Trưởng các phòng ban; Giám đốc các Chi nhánh, Đội trưởng Đội Xây lắp và Trưởng các Ban điều hành dự án của Tổng công ty thực hiện những nội dung sau:

a) Đối với các Công ty thành viên

Thông báo bằng văn bản về việc triển khai Đường dây nóng tới toàn thể CB, CNV của Công ty.

In ấn Poster về Hotline (theo mẫu market của Tổng công ty đính kèm) và triển khai dán Poster tại tất cả các địa điểm tại văn phòng làm việc như: hội trường, sảnh lễ tân; phòng làm việc của các phòng ban; tại các công trường như: văn phòng ban điều hành dự án; các điểm dễ nhìn tại công trường, …

In, phát hành Bảng câu hỏi thường gặp (FAQ) (theo mẫu của Tổng công ty đính kèm) về Hotline để chuyển tới toàn thể CB, công nhân viên Công ty.

b) Đối với các phòng, ban, Chi nhánh, Đội xây lắp.

Thông báo cho toàn thể CB, CNV trong phòng về hoạt động của Đường dây nóng.

Tiếp nhận Poster từ Văn phòng TCT; triển khai dán Poster tại phòng làm việc của các phòng ban; chi nhánh, Đội xây lắp

Tiếp nhận Bảng câu hỏi thường gặp (FAQ) về Hotline từ phòng Pháp chế TCT; chuyển Bảng câu hỏi thường gặp (FAQ) tới toàn thể CB, công nhân viên phòng, ban, chi nhánh, Đội Xây lắp.

c) Đối với các Ban điều hành dự án

 Thông báo cho toàn bộ CB, CNV, Người lao động tại công trường về hoạt động của Đường dây nóng.

In ấn Poster về Hotline (theo mẫu market của Tổng công ty đính kèm) và triển khai dán Poster tại tất cả các địa điểm trên các công trường như: văn phòng ban điều hành dự án; các điểm dễ nhìn tại công trường, …

In, phát hành Bảng câu hỏi thường gặp (FAQ) (theo mẫu của Tổng công ty đính kèm) về Hotline để chuyển tới toàn thể CB, công nhân viên, Người lao động tại công trường.

Cung cấp bì thư có in sẵn địa chỉ người nhận như sau: Ban chỉ đạo Chương trình tuân thủ, tầng 5, VIWASEEN TOWER, số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.) tại một địa điểm dễ tiếp cận để cán bộ, người lao động tại công trường sử dụng khi cần gửi thư đến Đường dây nóng. Thường xuyên kiểm tra và đảm bảo duy trì số lượng phong bì đã in sẵn địa chỉ tại công trường.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có bất kỳ câu hỏi, vướng mắc, liên hệ trực tiếp ông Vũ Thành Công – Trưởng phòng Pháp chế TCT (ĐT: 0945558388; Email: congvt@viwaseen.com.vn). Yêu cầu Người đại diện phần vốn của Tổng công ty, Giám đốc các Công ty thành viên; Trưởng các phòng ban; Giám đốc các Chi nhánh, Đội trưởng Đội Xây lắp và Trưởng các Ban điều hành dự án của Tổng công ty nghiêm túc triển khai thực hiện!