Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo và kính mời các đồng chí tham dự đào tạo trong khuôn khổ Chương trình tuân thủ doanh nghiệp theo Thỏa thuận Giải quyết với Ngân hàng Thế giới với nội dung như sau:

  1. Nội dung:       “ ĐÀO TẠO QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG”
  2. Thời gian và hình thức đào tạo:

Thời gian:  8h30 đến 11h30 ngày 23/02/2021

Hình thức: Đào tạo Online qua ứng dụng ZOOM

  • Thành phần:

– Phó Tổng Giám đốc: Vũ Đoàn Chung, Trương Huy Hải;

– Giám đốc, Phó Giám đốc tuân thủ;

– Chuyên viên phòng Kế hoạch – Kỹ thuật – Nhóm quản lý Hợp đồng;

– Chuyên viên phòng Tài chính – Kế toán chuyên quản theo dõi các Hợp đồng;

– Chuyên viên phòng Tổ chức – Lao động;

– Giám đốc và các Đội trưởng của các Chi nhánh: 1,2, Cơ điện; Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Đội trưởng Đội Xây lắp 1;

– Giám đốc, Phó Giám đốc các Ban điều hành dự án: Huế 1, Huế 2, tuyến ống cấp nước sông Đà, Quảng Bình, LCB05;

Mọi thông tin liên quan đến việc đào tạo, vui lòng liên hệ ông Vũ Thành Công – Giám đốc tuân thủ, ĐT: 0945558388 để triển khai thực hiện./.