– Căn cứ Thỏa thuận Giải quyết giữa Tổng công ty và Cơ quan Liêm chính, Ngân hàng Thế giới;

– Căn cứ Điều 4 Nghị quyết số 71a/NQ-HĐQT ngày 13/3/2020 của Hội đồng quản trị về việc triển khai các nội dung tiếp theo của Chương trình tuân thủ;

– Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-HĐQT ngày 09/4/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc sáp nhập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí vào Ban chỉ đạo Chương trình tuân thủ doanh nghiệp;

Tổng công ty thông báo về việc chọn, cử nhân sự phụ trách Chương trình tuân thủ (sau đây gọi tắt là “Cán bộ tuân thủ”) tại các đơn vị như sau:

1. Vai trò của cán bộ tuân thủ tại các đơn vị

Cán bộ tuân thủ tại các Công ty, Chi nhánh, Ban điều hành sẽ là đầu mối trực tiếp triển khai các hoạt động của Chương trình tuân thủ tại đơn vị, tuân thủ sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Chương trình của Tổng công ty, phối hợp với Giám đốc tuân thủ của Tổng công ty để đảm bảo việc xây dựng và triển khai Chương trình tại từng đơn vị.

Cán bộ tuân thủ có quyền và trách nhiệm đảm bảo việc thông tin, phản ánh kịp thời về việc triển khai Chương trình tuân thủ tại đơn vị và các vấn đề vi phạm nếu có tới Ban chỉ đạo Chương trình của Tổng công ty

2. Tiêu chí lựa chọn nhân sự phụ trách Chương trình tuân thủ

Cán bộ tuân thủ tại các đơn vị phải đảm bảo một số tiêu chí sau:

  • Là cán bộ chủ chốt của đơn vị, có am hiểu các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của đơn vị và cán bộ công nhân viên của đơn vị;
  • Có khả năng đối thoại, giải quyết các câu hỏi, vấn đề được phản ánh liên quan đến hoạt động của đơn vị và Chương trình tuân thủ;
  • Được tín nhiệm, tin tưởng bởi cán bộ lãnh đạo và công nhân viên của đơn vị;
  • Không thuộc một trong các đối tượng sau: Giám đốc; Kế toán trưởng hoặc Phụ trách kế toán; Đội trưởng; người trực tiếp thương thảo, ký kết hoặc đề xuất ký kết các hợp đồng với bên thứ ba.

Để đảm bảo Chương trình tuân thủ được triển khai đồng bộ trong toàn bộ Tổng công ty, yêu cầu Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các Công ty thành viên; Giám đốc các Công ty thành viên và Giám đốc các Chi nhánh, Ban điều hành của Tổng công ty chọn, cử nhân sự phụ trách Chương trình tuân thủ tại đơn vị và báo cáo theo mẫu đính kèm gửi về Tổng công ty trước ngày 15/7/2020.