Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP triệu tập các đồng chí về dự Chương trình đào tạo trong khuôn khổ Chương trình tuân thủ doanh nghiệp theo Thỏa thuận Giải quyết với Ngân hàng Thế giới với nội dung như sau:

 1. Nội dung: “CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ TUÂN THỦ”
 2. Thời gian và hình thức đào tạo:
 3. Thời gian   : 8h30 – 12h00 các ngày 15, 16, 17 tháng 6 năm 2020
 4. Hình thức: Đào tạo Online qua ứng dụng ZOOM.
 5. Thành phần:
  1. Công ty mẹ Tổng công ty: Lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các phòng ban, Chi nhánh, Đội Xây lắp chưa tham gia hoặc tham gia thiếu 1 phần chương trình đào tạo đợt 1. (Chi tiết theo danh sách kèm theo)
  2. Công ty thành viên: – Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc; Lãnh đạo, chuyên viên các phòng ban thuộc các lĩnh vực: kế hoạch, đấu thầu, kỹ thuật thi công; tổ chức hành chính, kế toán, đầu tư. (Chi tiết theo danh sách kèm theo)

Đây là nội dung đào tạo rất quan trọng và bắt buộc để đảm bảo tiến độ thực hiện Chương trình tuân thủ và thời hạn đề nghị Ngân hàng Thế giới giải trừ lệnh cấm đối với Tổng công ty và các Công ty thành viên.

Các đơn vị sẽ phải trả chi phí nếu phát sinh nội dung đào tạo bổ sung cho các  lãnh đạo, chuyên viên đơn vị không tham gia đợt đào tạo.

Để đảm bảo công tác chuẩn bị cho đợt đào tạo, yêu cầu mỗi đơn vị cử cán bộ trực tiếp liên hệ ông Vũ Thành Công – Giám đốc tuân thủ, ĐT: 0945558388 để triển khai thực hiện./.

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO

 1. Slide đào tạo
 2. Quy định của WB về tuân thủ liêm chính
 3. Quy định của WB về tham nhũng
 4. Bài tập thực hành