Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP (VIWASEEN) trân trọng kính mời quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

1. Thời gian:         8h00’ ngày 25 tháng 6 năm 2021

2. Địa điểm:           Hội trường tầng 4 VIWASEEN TOWER, số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

3. Nội dung chính của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

– Báo cáo kết quả SXKD, ĐTPT năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

– Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021;

– Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2020;

– Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

– Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

– Thông qua quyết toán chi phí hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và dự toán chi phí năm 2021;

– Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

– Thông qua sửa đổi, bổ sung các Quy chế gồm: Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát;

– Thông qua Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021 – 2025;

– Các vấn đề khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. Điều kiện tham dự

– Tất cả các Cổ đông hiện sở hữu cổ phần của Tổng công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 21/5/2021.

– Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận (đối với Cổ đông là thể nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức, cơ quan).

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự

– Các đề xuất của quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước 17h00 ngày 22/6/2021.

– Để việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thuận lợi, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo mẫu đính kèm trước 17h00 ngày     22/6/2021 bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện, Fax, Email theo địa chỉ sau:

Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP

Địa chỉ: Tầng 5, Số 48 Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: 04 38438517;     Fax: 04 38431346   Email:  info@viwaseen.com.vn – Khi đến tham dự họp ĐHĐ cổ đông, đề nghị quý Cổ đông mang theo bản chính giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có).

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

 1. Thông báo mời họp
 2. Mẫu giấy xác nhận tham dự
 3. Mẫu giấy ủy quyền
 4. Chương trình họp ĐHĐCĐ
 5. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ
 6. Báo cáo kết quả SXKD, ĐTPT năm 2020 và kế hoạch năm 2021
 7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021
 8. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2020
 9. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
 10. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 11. Tờ trình thông qua quyết toán chi phí hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và dự toán chi phí năm 2021;
 12. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
 13. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung các Quy chế gồm: Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát;
 14. Tờ trình Kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021 – 2025;
 15. Dự thảo Nghị quyết