Ngày 22/11/2014, tại Hội trường Tòa nhà WASECO, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO) đã tổ chức phiên họp bất thường năm 2014 thông qua việc chuyển nhượng vốn góp hoặc bán sản phẩm thuộc Dự án “Khu cao ốc văn phòng và căn hộ chung cư WASECO PLAZA” phần Công ty WASECO sở hữu và thay đổi đối tác hợp tác đầu tư trong dự án.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường có 59 cổ đông sở hữu 11.976.126 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Ông Dương Văn Phúc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty VIWASEEN, cổ đông chiếm cổ phần chi phối tại Công ty WASECO tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường đã nghe Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc chuyển nhượng vốn góp hoặc bán sản phẩm thuộc Dự án “Khu cao ốc văn phòng và căn hộ chung cư WASECO PLAZA” phần Công ty WASECO sở hữu và thay đổi đối tác hợp tác đầu tư trong dự án.

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty đã thông qua Nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng vốn góp hoặc bán sản phẩm thuộc Dự án “Khu cao ốc văn phòng và căn hộ chung cư WASECO PLAZA” phần Công ty WASECO sở hữu và thay đổi đối tác hợp tác đầu tư trong dự án. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Ban điều hành Công ty thương thảo ký kết Hợp đồng với Nhà đầu tư, đảm bảo hiệu quả kinh tế của dự án theo phương án đã trình và được ĐHĐCĐ thông qua.

(Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty WASECO)