dhcd2017

Kính gửi: Quý Cổ đông TCT Đầu tư nước và môi trường Việt Nam–CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP (VIWASEEN) trân trọng kính mời quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

1. Thời gian:         8h00’ ngày 26 tháng 02 năm 2021

2. Địa điểm:           Hội trường tầng 4, tòa nhà VIWASEEN TOWER,

             số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

3. Nội dung chính của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

– Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động;

– Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024;

– Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024;

– Các vấn đề khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. Điều kiện tham dự

– Tất cả các Cổ đông hiện sở hữu cổ phần của Tổng công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 25/01/2021.

– Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận (đối với Cổ đông là thể nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức, cơ quan).

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự

– Các đề xuất của quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước 17h00 ngày 23/02/2021.

– Để việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thuận lợi, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 theo mẫu đính kèm trước 17h00 ngày 23/02/2021 bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện, Fax, Email theo địa chỉ sau:

Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP

Địa chỉ: Tầng 5, Số 48 Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: 04 38438517;     Fax: 04 38431346   Email:  info@viwaseen.com.vn

– Khi đến tham dự họp ĐHĐ cổ đông, đề nghị quý Cổ đông mang theo bản chính giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có), thông báo mời họp.

6. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên Website củaTổng công ty tại địa chỉ http://www.viwaseen.com.vn – mục “Quan hệ cổ đông”.

Trân trọng!

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

 1. Thông báo mời họp
 2. Mẫu giấy xác nhận tham dự
 3. Mẫu giấy ủy quyền
 4. Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát
 5. Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường
 6. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường
 7. TỜ TRÌNHDỰ THẢO sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động
 8. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS;
 9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS
 10. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS
 11. Dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường