Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP xin gửi tới Quý Cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2019 – 2024 như file đính kèm