Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Căn cứ Điều 9, Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về kế hoạch đăng ký cổ phiếu để lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Văn bản số 4865/UBCK-GSĐC ngày 13/7/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP,

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo tới Quý cổ đông thời gian chốt danh sách để đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch/niêm yết, cụ thể:

1. Thông tin chứng khoán đăng ký lưu ký:

– Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP

– Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký: 16h00 ngày 04/8/2017

3. Quý cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần hoặc cập nhật/hiệu chỉnh thông tin cổ đông đến làm thủ tục tại Tổng công ty. Khi đến làm thủ tục, đề nghị Quý cổ đông mang theo tài liệu chứng nhận quyền sở hữu cổ phần Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP và các tài liệu kèm theo (nếu có).

4. Sau thời điểm chốt danh sách cổ đông, Tổng công ty sẽ không xác nhận cũng như không chịu trách nhiệm về các giao dịch chuyển nhượng cổ phần.

5. Sau khi chốt danh sách cổ đông , Tổng công ty sẽ hoàn tất các thủ tục khác để lưu ký tại VSD, đăng ký giao dịch hoặc đăng ký niêm yết (nếu đáp ứng điều kiện) tập trung theo đúng tiến độ và quy định hiện hành. Tổng công ty sẽ thông báo về ngày giao dịch/niêm yết chính thức qua các phương tiện thông tin đại chúng và trên Website của Tổng công ty.

6. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Pháp chế – Tổng công ty Viwaseen

52 Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 024. 37473576;                  Fax: 024. 38431346

Email: cbtt@viwaseen.com.vn;       Website: http://viwaseen.com.vn

Trân trọng thông báo./.

VĂN BẢN GỐC: TẢI VỀ