Kính gửi: Quý cổ đông

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty về việc thông qua danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP đã ban hành Quyết định 316/QĐ-HĐQT phê duyệt lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty là: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Ngày 22/7/2021, Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Chi tiết tại tài liệu đính kèm

QUYẾT ĐỊNH

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN