Căn cứ văn bản số 8988/UBCK-PTTT ngày 28/12/2021 của UBCKNN gửi Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP xác nhận việc Viwaseen xác định tỷ lệ SHNN tối đa là mức 0%, đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và đề nghị Viwaseen thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin về tỷ lệ SHNN theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020

Trân trọng thông báo

CHI TIẾT TẢI VỀ