Kính gửi Quý cổ đông,

Căn cứ Quyết định 372/QĐ-HĐQT ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Tổng công ty như sau:

Ông Trương Huy Hải

– Đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.

– Lý do bổ nhiệm lại: Quyết định 372/QĐ-HĐQT ngày 11/5/2023.

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/05/2023.

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM