Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Ngày 28/6/2022, tại Hà Nội, cuộc họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP đã tổ chức thành công. Tổng công ty xin gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

– BIÊN BẢN  và NGHỊ QUYẾT                          TẢI VỀ     

Trân trọng!