Kính gửi Quý cổ đông,

Căn cứ Quyết định 376/QĐ-HĐQT ngày 24/05/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Tổng công ty như sau:

Ông Đoàn Vũ Tiến

– Đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Tổng công ty.

– Lý do bổ nhiệm lại: Quyết định 376/QĐ-HĐQT ngày 24/05/2023.

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/05/2023.

TÀI ĐÍNH KÈM