Kính gửi: Quý cổ đông

Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP xin gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính Quý IV năm 2021 như sau:

  1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ TẢI VỀ
  2. GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ TẢI VỀ
  3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẢI VỀ
  4. GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẢI VỀ