Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP trân trọng Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

– Thời gian chốt danh sách cổ đông: 17h00 ngày 02/6/2017

Nhằm phục vụ cho việc chốt Danh sách cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty đề nghị Quý Cổ đông có thay đổi về thông tin cá nhân, địa chỉ liên lạc, thay đổi về số lượng cổ phần sở hữu, … vui lòng liên hệ Phòng Pháp chế Tổng công ty – Số 52 Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội để đăng ký, cập nhật nhưng thay đổi.