Ngày 27/12/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1033/QĐ-SGDHN chấp thuận cho Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam -CTCP được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với những nội dung sau:

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán: VIW

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 58.018.600 cổ phiếu

(Năm trăm tám mươi triệu không trăm mười tám nghìn sáu trăm cổ phiếu)

Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 580.186.000.000 đồng

(Năm trăm tám mươi tỷ mội trăm tám mươi sáu triệu đồng)

CHI TIẾT: QUYẾT ĐỊNH 1033/QĐ-SGDHN