Kính gửi Quý Cổ đông,

HĐQT Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP trân trọng kính gửi Quý Cổ đông QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ đã được thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 22 tháng 6 năm 2018

CHI TIẾT QUY CHẾ: TẢI VỀ