Kính gửi Quý Cổ đông,

HĐQT Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP trân trọng kính gửi Quý Cổ đông QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ đã được thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 25 tháng 6 năm 2021

Trân trọng

CHI TIẾT QUY CHẾ: TẢI VỀ