Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết về thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

CHI TIẾT TẢI VỀ