Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP

Mã chứng khoán: VIW

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông                          

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu                     

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2021

1. Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể

– Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu = 1 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện: Trong tháng 06 năm 2021, thời gian cụ thể Tổng công ty sẽ thông báo sau.

– Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4, số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

– Nội dung họp: Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

+ Báo cáo kết quả SXKD, ĐTPT năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021;

+ Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2020;

+ Thông qua sửa đổi, bổ sung các Quy chế gồm: Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát;

+ Thông qua Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021 – 2025;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

+ Thông qua quyết toán chi phí hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và dự toán chi phí năm 2021;

+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

+ Các vấn đề khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ

NỘI DUNG THÔNG BÁO: TẢI VỀ