Công bố thông tin kết quả điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính giai đoạn từ 01/10/2011 đến 30/6/2014 theo Báo cáo kiểm toán ban hành kèm theo  Thông báo số 813/KTNN-TH ngày 27/12/2018 của Kiểm toán Nhà nước

CHI TIẾT