Ngày 28/8/2023, tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP đã tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận thanh tra số 1229/KL-TTCP ngày 30/5/2023 của Thanh tra Chính phủ. Đồng chí Ngô Văn Dũng – Bí thư ĐU, TV HĐQT, Tổng Giám đốc chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trong Tổng công ty.

Tại Hội nghị, thay mặt HĐQT, BTGĐ đồng chí Ngô Văn Dũng đã thông tin tới các đại biểu tham dự các nội dung chính của Kết luận Thanh tra số 1229/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ liên quan đến Tổng công ty.

Đồng chí Ngô Văn Dũng đã chỉ đạo, phân công các phòng ban, đơn vị trong Tổng công ty triển khai kế hoạch thực hiện các Kết luận của Thanh tra chính phủ theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UB QLVNN, SCIC và Bộ Xây dựng.