dhcd2017

Kính gửi: Quý cổ đông

Ngày 26/02/2021, chúng tôi đã công bố Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 sau khi rà soát chúng tôi xin đính chính nội dung như sau:

TrangNội dung đã công bốNội dung đính chínhLý do
02– Số cổ đông /người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ là: 32 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 57.430.700 cổ phần, chiếm 98,987% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  – Số cổ đông /người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ là: 36 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 57.430.700 cổ phần, chiếm 98,987% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  Do sơ suất trong soạn thảo văn bản

Tỷ lệ biểu quyết trong các quyết nghị của ĐHĐCĐ không thay đổi.   

Chúng tôi xin cam đoan những nội dung trên đây là đúng sự thật, nếu sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

   Trân trọng cảm ơn!

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM