Kính gửi: Các Cổ đông Công ty CP thủy điện VIWASEEN – Tây Bắc

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần thủy điện VIWASEEN Tây Bắc trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông chương trình và thời gian tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty như sau:

  1. Thành phần: Các Cổ đông sở hữu cổ phần tại Công ty;
  2. Thời gian: Bắt đầu 7h30 Ngày 17 tháng 10 năm 2015.
  3. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Trụ sở Công ty.
  4. Địa chỉ: số 144, đường Trường Chinh, Thành phố Sơn La.
  5. Nội dung: (Xem tại chương trình đại hội gửi kèm theo thông báo này)
  6. Tham dự Đại hội:

Đối với các cổ đông không trực tiếp tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi hoặc fax giấy ủy quyền tham dự đến địa chỉ:

– Công ty cổ phần thủy điện VIWASEEN Tây Bắc

– Địa chỉ:  Số144, đưởng Trường Chinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

– Điện thoại: 0223.854600, Fax: 0223854112.

– Thời gian gửi trước 14h30 ngày 16/10/2015

Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo giấy mời họp, Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu có)

Các tài liệu liên quan đến Đại hội đề nghị quý cổ đông truy cập và tải tại website: www.viwaseen.com.vn 

Mọi vướng mắc xin liên hệ: Điện thoại: 0223.854600  fax: 0223.854112; 

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI:

1Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên                TẢI VỀ

2. Giấy xác nhận tham dự                                            

3. Giấy ủy quyền                                                          TẢI VỀ

4. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên                          TẢI VỀ

5. Quy chế Đại hội                                                       TẢI VỀ

6. Báo cáo của Tổng Giám đốc                                   TẢI VỀ và Phụ lục TẢI VỀ

7. Báo cáo hoạt động của HĐQT                                 TẢI VỀ

8. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát                     

9. Tờ trình sửa đổi Điều lệ                                             TẢI VỀ

10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014

    – Báo cáo tài chính năm 2013                                     

    – Báo cáo tài chính năm 2014                                 

11. Tờ trình quyết toán chi phí hoạt động HĐQT và BKS; phương án chi phí hoạt động năm 2015      TẢI VỀ

12. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015        

13. Tờ trình phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư   TẢI VỀ    và Quyết toán đầu tư dự án      TẢI VỀ