Ngày 23/6/2023, tại Hà Nội, cuộc họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP đã tổ chức thành công. Tổng công ty xin gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

BIÊN BẢN

NGHỊ QUYẾT

Trân trọng!