Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Ngày 25/06/2021, tại Hà Nội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP đã tổ chức thành công.

Tổng công ty xin gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua:

.https://drive.google.com/file/d/1TRNxK7BSf69NczRLdFCIlJsogwLyzpDL/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1pcNL9zBW7pXFbA88U5yh2HMqEqGUKJ_K/view?usp=sharing