Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

HĐQT Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

Chi tiết vui lòng tải về TẠI ĐÂY

Trân trọng!