Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP kính gửi Quý cổ đông Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022.

CHI TIẾT TẠI FILE ĐÍNH KÈM