Kính gửi: Quý Cổ đông

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn/ cổ đông nội bộ (Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế (VHH)).

Trân trọng,

Tổng công ty VIWASEEN