Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông
Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP năm 2019
Title
Title
Description
Title
Title
Description
Title
Title
Description

Transferring the State capital represented rights at VIWASEEN from the Ministry of Construction to SCIC

On August 31, 2020, at the headquarters of the Ministry of Construction, the Ministry of Construction and the State Capital […]

Building Viwaseen to become a strong brand

On August 7, the Communist Party of Vietnam Water and Environment Investment Corporation (Viwaseen) held the fourth party congress, for […]

Signing Minutes of handing over from State-owned company to Joint stock company

Hanoi, June 30, 2020, signing ceremony of Minutes of handing over from State-owned company – Vietnam Water and Environment Investment […]

dhcd2017

Báo cáo thường niên 2019

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP trân trọng kính […]

dhcd2017

Báo cáo tài chính Quý I năm 2020

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam xin gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo tài […]

dhcd2017

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP thông báo về […]