Ngày 21/6/2019, tại Hội trường Tổng công ty số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp thường niên năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Phúc Hưởng – Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, ông Lê Đông Thành – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Xây dựng và các chuyên viên trực thuộc Bộ. Về phía Tổng công ty có ông Nguyễn Ngọc Cương – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty; ông Ngô Văn Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty và 71 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 57.548.800 cổ phần, chiếm 99,19 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại Đại hội, thay mặt HĐQT, ông Ngô Văn Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày Báo cáo số về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2018, giai đoạn 2014 – 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2019 và giai đoạn 2019 – 2023; ông Nguyễn Ngọc Cương – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo về hoạt động của HĐQT và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2024; bà Bùi Khánh Linh – Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát; thông qua các Tờ trình: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; phân phối lợi nhuận năm 2018; quyết toán chi phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán chi phí năm 2019; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024. Theo đó, ĐHĐCĐ đã bầu HĐQT gồm các ông Nguyễn Ngọc Cương, ông Ngô Văn Dũng, ông Lê Minh Đức, ông Nguyễn Đức Bôn, ông Nguyễn Hữu Hành; Ban Kiểm soát gồm: bà Bùi Khánh Linh, ông Nguyễn Sinh Kiên, ông Bùi Việt Trung.