Tên dự án:         Hợp đồng số B/05/ICB/KG4: Cung cấp vật tư, xây dựng và nâng cấp các công trình cấp nước chính                            

thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang                           

 thuộc Dự án thứ 3 Cấp nước và vệ sinh cho các thị xã, thị trấn ADB3-1880 VIE (SF) 

Quy mô:             Cung cấp vật tư, thiết bị; Xây dựng nhà máy xử lý nước và lắp đặt tuyến ống truyền dẫn                           

Công tác xây dựng và cung cấp vật tư nhằm tăng công suất hệ thống từ 14.000m3/ngày đêm                           

tới  34.000m3/ngày đêm                          

Giá trị:              82,1 tỷ VNĐ (tương đương: 4,1 triệu USD) 

Chủ đầu tư:      Ban quản lý Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Kiên Giang 

Vai trò:              Nhà thầu phụ 

Thời gian:         2006- 2008