Tên dự án:        Hệ thống cấp nước thành phố Đà Nẵng, giai đoạn I công suất 120.000m3/ngày đêm 

Quy mô:            Cung cấp và lắp đặt tuyến ống truyền dẫn nước thô và nước sạch DN700 – DN1200 với chiều dài 7km                         

Lắp đặt công nghệ, cơ điện Nhà máy nước Cầu Đỏ công suất 120.000m3/ngày đêm           

Giá trị:              218,9 tỷ VNĐ (tương đương: 10,9 triệu USD) 

Chủ đầu tư:      Ban quản lý Dự án Cấp nước TP. Đà Nẵng 

Vai trò:              Nhà thầu chính 

Thời gian:         2003- 2005