Tên dự án:         Nhà máy nước Thiện Tân, công suất 100.000m3/ngày đêm 

Quy mô:            Lắp đặt tuyến ống truyền dẫn nước thô D1.200mm, L=4.800m                       

 Lắp đặt tuyến ống công nghệ cho nhà máy xử lý D200-D350, L=500m 

Giá trị:              61.251.397.130  VNĐ (tương đương: 4.064.059 USD) 

Chủ đầu tư:      Công ty Xây dựng Cấp nước Đồng Nai 

Vai trò:              Nhà thầu phụ 

Thời gian:         2000- 2003