Ngày 24/6/2020, tại Hội trường tầng 4, Tòa nhà Viwaseen Tower – Số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP

Tham dự có ông Lê Đông Thành – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Xây dựng và đại diện các Vụ: TCCB, QLDN. Về phía Tổng công ty có ông Nguyễn Ngọc Cương – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty; ông Ngô Văn Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty và sự hiện diện của 50 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 57.440.900 cổ phần, chiếm 99,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Ngô Văn Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày Báo cáo số về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2020; ông Nguyễn Ngọc Cương – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng năm 2020; bà Bùi Khánh Linh – Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát; thông qua các Tờ trình: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; phân phối lợi nhuận năm 2019; quyết toán chi phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán chi phí năm 2020; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Theo các báo cáo, năm 2019, với nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CB CNV Tổng công ty, Tổng công ty đã đạt một số kết quả SXKD và ĐT như sau:

* Kết quả thực hiện Công ty Mẹ

–  Giá trị SXKD: 977,3/1.327 tỷ đồng bằng 73,6% kế hoạch năm.

–  Giá trị ĐTPT: 6,8/34 tỷ đồng bằng 20% kế hoạch năm.

–  Doanh thu: 977,1/1.299 tỷ đồng bằng 75,2% kế hoạch năm.

–  Nộp ngân sách Nhà nước: 26,5/ 15,7 tỷ đồng bằng 168,8% kế hoạch năm

–  Lợi nhuận trước thuế: 16,73/19,2 tỷ đồng bằng 87,1% kế hoạch năm.

* Kết quả thực hiện toàn Tổng công ty

– Giá trị SXKD: 2.016,2/2.545,5 tỷ đồng bằng 79,2% kế hoạch năm.

– Giá trị ĐTPT: 54,7/106,7 tỷ đồng bằng 51,2% kế hoạch năm.

– Tổng Doanh thu: 1.715,9/2.500,3 tỷ đồng bằng 68,6% kế hoạch năm

– Nộp ngân sách Nhà nước: 79,2/85,1 tỷ đồng bằng 93,1% kế hoạch năm

– Lợi nhuận trước thuế: 46,3/67,3 tỷ đồng bằng 68,8% kế hoạch năm.

Trước những khó khăn thách thức của tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2020, Tổng công ty xác định một số chỉ tiêu SXKD và ĐTPT năm 2020 như sau:

* Chỉ tiêu kế hoạch Công ty Mẹ: Giá trị SXKD: 510,2 tỷ đồng; Giá trị ĐTPT: 19,3 tỷ đồng; Doanh thu: 589,3 tỷ đồng; Nộp ngân sách Nhà nước: 8,1 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 4,5 tỷ đồng.

* Chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty: Giá trị SXKD: 1.149,8 tỷ đồng; Giá trị ĐTPT: 76,8 tỷ đồng; Tổng Doanh thu: 1.177,0 tỷ đồng; Nộp ngân sách Nhà nước: 51,9 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 37,7 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.