dhcd2017

Kính gửi: Quý Cổ đông TCT Đầu tư nước và môi trường Việt Nam–CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP (VIWASEEN) trân trọng kính mời quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

1. Thời gian:         8h00’ ngày 24 tháng 6 năm 2020

2. Địa điểm:           Hội trường tầng 4, tòa nhà VIWASEEN TOWER, số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

3. Nội dung chính của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

– Báo cáo kết quả SXKD, ĐTPT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

– Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 2020;

– Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;

– Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

– Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

– Thông qua quyết toán chi phí hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và dự toán chi phí năm 2020;

– Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

– Các vấn đề khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. Điều kiện tham dự

– Tất cả các Cổ đông hiện sở hữu cổ phần của Tổng công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 20/5/2020.

– Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận (đối với Cổ đông là thể nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức, cơ quan).

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự

– Các đề xuất của quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước 17h00 ngày 22/6/2020.

– Để việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thuận lợi, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo mẫu đính kèm trước 17h00 ngày 22/6/2020 bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện, Fax, Email theo địa chỉ sau:

Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP

Địa chỉ: Tầng 5, Số 48 Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: 04 38438517;     Fax: 04 38431346   Email:  info@viwaseen.com.vn

– Khi đến tham dự họp ĐHĐ cổ đông, đề nghị quý Cổ đông mang theo bản chính giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có), thông báo mời họp.

6. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

– Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên Website củaTổng công ty tại địa chỉ http://www.viwaseen.com.vn – mục:“Quan hệ cổ đông”.

Trân trọng!

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thông báo mời họp

2. Giấy xác nhận tham dự

3. Giấy ủy quyền

4. Chương trình ĐHĐCĐ

5. Quy chế cuộc họp ĐHĐCĐ

6. Báo cáo SXKD và ĐTPT

7. Báo cáo của HĐQT

8. Báo cáo của Ban Kiểm soát

9. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

    Báo cáo tài chính riêng & Báo cáo tài chính hợp nhất

10. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

11. Tờ trình thông qua quyết toán chi phí hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và dự toán chi phí năm 2020

12. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020