Tên dự án:          Hợp đồng số B/05/TCB/PY3: Xây dựng cải tạo Hệ thống cấp nước các công trình chính tỉnh Phú Yên                           

Tiểu dự án Tuy Hoà, La Hai và Chí Thạnh – Nhà máy xử lý nước và đường ống truyền tải                            

thuộc Dự án thứ 3 Cấp nước và vệ sinh cho các thị xã, thị trấn ADB3-1880 VIE (SF) 

Quy mô:      Tiểu dự án Tuy Hòa: Xây dựng giếng khoan, trạm bơm, tuyến ống nước thô; Nhà máy nước và Trạm bơm                                công suất 28.000m3/ngày đêm                           

Tiểu dự án La Hai: Xây dựng giếng khoan, trạm bơm, tuyến ống nước thô; Nhà máy nước và Trạm bơm                                công suất 3.000m3/ngày đêm                           

Tiểu dự án Chí Thạnh: Xây dựng giếng khoan, trạm bơm, tuyến ống nước thô; Nhà máy nước và Trạm bơm                            công suất 3.000m3/ngày đêm                          

Giá trị:              85,8 tỷ VNĐ (tương đương: 4,3 triệu USD) 

Chủ đầu tư:      Ban quản lý Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Phú Yên 

Vai trò:              Nhà thầu phụ 

Thời gian:         2006- 2008