Ngày 15/5/2020, tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO) mã chứng khoán VSI đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có ông Nguyễn Ngọc Cương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty VIWASEEN.

Dự cuộc họp có HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, lãnh đạo các phòng, ban Công ty và sự hiện diện của 40 cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu 10.708.2019 cổ phần chiếm 81,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thông qua các Báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty; các Tờ trình thông qua: việc xóa, sửa đổi mã ngành và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; phân phối lợi nhuận năm 2019; lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; quyết toán chi phí, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán năm 2020.

Theo các báo cáo, kết quả SXKD, ĐT năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau: