Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Thực hiện Quy định về công bố thông tin, Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP công bố Báo cáo quản trị Tổng công ty năm 2017.

Tổng công ty trân trọng thông báo tới Quý cổ đông.

CHI TIẾT BÁO CÁO