Thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị quy định việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội và Hướng dẫn số 73-HD/BCSĐ ngày 10/12/2014 của Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, Ngày 12/01/2015, Hội đồng quản trị Tổng công ty VIWASEEN đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm cán bộ quản lý đối với Thành viên Tổ đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty và lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, các Phó Tổng Giám đốc, và Kế toán trưởng Tổng công ty năm 2014. 

 Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Hồng Khải – Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng; ông Nguyễn Văn Tươi – Hàm Vụ phó Vụ TCCB, Bộ Xây dựng. Ông Dương Văn Phúc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc; Trưởng Ban Kiểm soát; Trưởng, phó các phòng, ban; Giám đốc, Phó Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn TN Tổng công ty và Bí thư Đảng ủy (Chi ủy); Chủ tịch Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Công ty con; Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các Công ty liên doanh, liên kết. Tại Hội nghị, ông Dương Văn Phúc – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kiểm điểm của tập thể Hội đồng quản trị Tổng công ty do  và tổng hợp kết quả kiểm điểm đối với Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Tổng công ty tại hội nghị kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy. Tiếp đó Hội nghị nghe báo cáo kiểm điểm của 03 Thành viên HĐQT Tổng công ty gồm: ông Trần Tiến Dũng, ông Ngô Văn Dũng và ông Phạm Ngọc Tú. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã phát huy dân chủ, tích cực đóng góp ý kiến đối với Báo cáo kiểm điểm của tập thể Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty. Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh gồm: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát; các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng theo đúng trình tự, quy định. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Hồng Khải – Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng đã quán triệt các nội dung kiểm điểm cũng như ý nghĩa của việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh tại Tổng công ty. Đồng chí đánh giá cao kết quả thực hiện kiểm điểm, lấy phiếu tín nhiệm đã đạt được các yêu cầu theo các hướng dẫn của Trung ương và Bộ Xây dựng