Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP kính gửi Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

CHI TIẾT TẢI VỀ