Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP trân trọng kính mời quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

1. Thời gian:         8h00’ ngày 21 tháng 6 năm 2024

2. Địa điểm:           Hội trường tầng 4, tòa nhà VIWASEEN TOWER,

Số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

3. Nội dung chính của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

– Báo cáo kết quả SXKD, ĐTPT năm 2023, giai đoạn 2019-2023 và kế hoạch năm 2024 giai đoạn 2024-2028;

– Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 2024, giai đoạn 2024-2029;

– Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;

– Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

– Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

– Thông qua quyết toán chi phí hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự toán chi phí năm 2024;

– Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

– Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029;

– Các vấn đề khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. Điều kiện tham dự

– Tất cả các Cổ đông hiện sở hữu cổ phần của Tổng công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 27/05/2024.

– Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận (đối với Cổ đông là thể nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức, cơ quan).

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự

– Các đề xuất của quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền về bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước 17h00’ ngày 17/6/2024.

– Để việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thuận lợi, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo mẫu đính kèm trước 17h00’ ngày     18/6/2024 bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện, Fax, Email theo địa chỉ sau:

Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP

Địa chỉ: Tầng 5, Số 48 Tố Hữu, p. Trung Văn, q. Nam Từ Liêm, tp. Hà Nội

ĐT: 04 38438517;     Fax: 04 38431346   Email:  info@viwaseen.com.vn

– Khi đến tham dự họp ĐHĐ cổ đông, đề nghị quý Cổ đông mang theo bản chính CCCD/ CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có), thông báo mời họp.

6. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

– Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên Website củaTổng công ty tại địa chỉ http://www.viwaseen.com.vn – mục: “Quan hệ cổ đông”.

Trân trọng thông báo!

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thông báo mời họp

2. Thông báo về việc ứng cử đề cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

3. Chương trình làm việc ĐHĐCĐ 2024

4. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ 2024

5. Báo cáo của Tổng giám đốc

6. Báo cáo của Hội đồng quản trị

7. Báo cáo của Ban kiểm soát

8. Quy chế bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

9. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2023

    9.1. Báo cáo tài chính 2023 kiểm toán công ty mẹ & 9.2. Báo cáo tài chính hợp nhất 2023

10. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

11. Tờ trình phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024

12. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

13. Dự thảo NQ ĐHĐCĐ 2024