dhcd2017

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam xin gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 gồm:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH  CÔNG TY MẸ                    TẢI VỀ

Giải trình liên quan Báo cáo tài chính Công ty mẹ   TẢI VỀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT                    TẢI VỀ

Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính hợp nhất  TẢI VỀ