Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Ngày 24/6/2020, tại Hà Nội, cuộc họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP đã tổ chức thành công. Tổng công ty xin gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

– BIÊN BẢN                            TẢI VỀ     

– NGHỊ QUYẾT                       TẢI VỀ

Trân trọng!