BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2018

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam xin gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 gồm:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CÔNG TY MẸ QUÝ III/2018                    TẢI VỀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III/2018               TẢI VỀ      

Liên kết website