BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP kính gửi Quý Cổ đông báo cáo tài chính năm 2013.

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Tổng công ty năm 2013:           TẢI VỀ

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013:                                    TẢI VỀ

Liên kết website