UBCK NN chấp thuận về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2017

UBCK NN chấp thuận về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2017

08/08/2017 1:23:00 CH

Ngày 07/8/2017, UBCK NN đã ban hành văn bản số 5408/UBCK-GSĐC chấp thuận thời gian công bố BCTC của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP

Thông báo chốt DS cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán

Thông báo chốt DS cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán

26/07/2017 1:28:20 CH

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo tới Quý cổ đông thời gian chốt danh sách để đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch/niêm yết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

13/07/2017 6:37:01 CH

Ngày 13/7/2017, Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Tổng công ty

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017

10/07/2017 1:54:07 CH

Ngày 22/6/2016, tại Hà Nội, cuộc họp thường niên năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP đã tổ chức thành công. Tổng công ty xin gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua

Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 3

Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 3

16/06/2017 12:21:18 CH

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP (VIWASEEN) trân trọng thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 3

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

12/06/2017 12:53:23 CH

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP (VIWASEEN) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2014 - 2018

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2014  - 2018

30/05/2017 6:00:35 CH

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP đã ban hành Nghị quyết số 558/NQ-HĐQT thực hiện kiện toàn Thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2014 -2018

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc

30/05/2017 5:49:37 CH

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP đã ban hành Quyết định số 556/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Ngô Văn Dũng, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP, kể từ ngày 26/5/2017

Thông báo chốt DS cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Thông báo chốt DS cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

22/05/2017 4:32:48 CH

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP trân trọng Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo tìm kiếm khách hàng Dự án VIWASEEN - Trung Văn

Thông báo tìm kiếm khách hàng Dự án VIWASEEN - Trung Văn

10/10/2016 10:48:52 SA

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP có nhu cầu tìm kiếm khách hàng cho việc kinh doanh sản phẩm 17 tầng văn phòng hoàn thành phần khung bê tông của Dự án VIWASEEN - Trung Văn

Liên kết website