Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và cấp mã chứng khoán cho Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và cấp mã chứng khoán cho Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

11/10/2017 9:50:36 CH

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 190/2017/GCNCP-VSD ngày 11/10/2017 và cấp mã chứng khoán cho Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty

01/09/2017 10:08:20 SA

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP đã ban hành Quyết định số 596/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Đoàn Chung, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP

Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

23/08/2017 4:27:55 CH

Ngày 22/8/2017, HĐQT Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP đã ban hành Quyết định số 599/QĐ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

UBCK NN chấp thuận về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2017

UBCK NN chấp thuận về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2017

08/08/2017 1:23:00 CH

Ngày 07/8/2017, UBCK NN đã ban hành văn bản số 5408/UBCK-GSĐC chấp thuận thời gian công bố BCTC của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP

Thông báo chốt DS cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán

Thông báo chốt DS cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán

26/07/2017 1:28:20 CH

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo tới Quý cổ đông thời gian chốt danh sách để đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch/niêm yết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

13/07/2017 6:37:01 CH

Ngày 13/7/2017, Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Tổng công ty

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017

10/07/2017 1:54:07 CH

Ngày 22/6/2016, tại Hà Nội, cuộc họp thường niên năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP đã tổ chức thành công. Tổng công ty xin gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua

Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 3

Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 3

16/06/2017 12:21:18 CH

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP (VIWASEEN) trân trọng thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 3

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

12/06/2017 12:53:23 CH

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP (VIWASEEN) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2014 - 2018

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2014  - 2018

30/05/2017 6:00:35 CH

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP đã ban hành Nghị quyết số 558/NQ-HĐQT thực hiện kiện toàn Thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2014 -2018

Liên kết website